درس‌های موجود

ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017

محتوای دوره:1- اصطلاحات و تعارف، اصول ممیزی2- مستندات ممیزی داخلی3-...
دوره

آشنایی با الزامات و تغییرات استاندارد ISO/IEC 17025:2017

اهداف دوره:آشنایی با الزامات و تغییرات استاندارد ISO/IEC 17025:2017...
دوره

آموزش کاربردی Word

نرم افزار Word از جمله نرم افزارهای ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت ...
دوره